De ideale bedrijfsomgeving voor Business Development

Waar dient een organisatie aan te voldoen om Business Development te stimuleren?

Er zijn al veel theorieën bekend waarin wordt gesteld dat de structuur van een bedrijf invloed heeft op het vermogen om te innoveren. Zo zeggen Burns & Stalker [1961] dat organische structuren innovatie faciliteren omdat ze worden gekarakteriseerd door flexibiliteit op het gebied van bestuurlijke verhoudingen, informaliteit, en gezag gebaseerd op expertise. Mechanische structuren daarentegen belemmeren innovatie, omdat ze gekenmerkt worden door stijfheid op het gebied van bestuurlijke verhoudingen, formaliteit, en strikte naleving van bureaucratische waarden en beginselen [Burns, T., & Stalker, G. 1961; The management of innovation].

Organisatiestructuur en ondernemerschap

Miller [1983] geeft aan dat organische structuren organisaties in staat stellen om naar ondernemerschap te streven, omdat een dergelijke soort structuur de beleidsmakers bewust maakt dat veranderingen noodzakelijk zijn. De organische structuur biedt de beleidsmakers ook de expertise, middelen en samenwerkingsverbanden om de organisatie te veranderen [Miller, D. 1983; The Correlates of Entrepreneurship in Three Types of Firms].

Door verschillende onderzoekers wordt er aangeven dat de organisatiestructuur invloed heeft op het ondernemende gedrag van managers binnen de organisaties [Burgelman & Sayles, 1986, Drucker, 1985, Pinchot, 1985]. Covin en Slevin [1988] hebben onderzoek gedaan naar de relatie tussen de soort managementstijl en de prestaties van bedrijven, en de invloed van de organisatiestructuur op deze relatie. Zij kwamen tot de conclusie dat een ondernemende managementstijl een positieve invloed had op de prestaties van een bedrijf met een organische structuur en een negatieve invloed op de prestaties van een bedrijf met een mechanische structuur [Covin, J. G., & Slevin, D. P. 1988; The influence of organization structure on the utility of an entrepreneurial top management style]. Het is dus belangrijk dat er een fit is tussen de ondernemende oriëntatie van de managers en de organisatiestructuur.

bedrijfscultuur en gedrag

Behalve de organisatiestructuur zijn er nog meer zaken waar bedrijven rekening mee dienen te houden bij het stimuleren van Business Development. Om als organisatie een goed milieu te creëren voor Business Development dient men een aantal belangrijke factoren en leiderschapskwaliteiten binnen de muren van de organisatie te hebben. Deze factoren en leiderschapskwaliteiten heeft Hisrich [1986] beschreven in zijn boek [Hisrich, R. D. 1986; Entreprepneurship, intrapreneurship, and venture capital: the foundation of economic renaissance]. Daarbij kijkt hij vanuit het management van de organisatie naar deze punten. Hisrich beschrijft de volgende twaalf karakteristieken die er voor zorgen dat er een goed intern milieu voor Business Development wordt gecreëerd:

1. Organisatie opereert op de grenzen van de technologie: omdat research en development noodzaak is bij nieuwe ontwikkelingen moet deze afdeling ook met de allernieuwste technologieën kunnen werken.

2. Nieuwe ideeën worden aangemoedigd: hiervoor moet er ondersteuning zijn en dient er niet te worden ontmoedigd zoals in veel organisaties gebeurt waar investeringen snel terugverdiend moeten worden.

3. Experimenteren wordt aangemoedigd: nieuwe producten ontstaan niet vanuit het niets, hiervoor dient geëxperimenteerd te worden, veelal gaat dit gepaard met trial and error.

4. Fouten maken is toegestaan: bij innovatieve projecten dienen fouten gemaakt te mogen worden, bijna alle innovaties zijn gepaard gegaan met het maken van fouten.

5. Geen maatstaven voor nieuwe ideeën: maatstaven die aan het begin van een project worden vastgesteld voorkomen dat men op een vrije en creatieve manier problemen kan oplossen.

6. Toegankelijke middelen: de middelen waarover de organisatie beschikt moeten eenvoudig te verkrijgen zijn. Mochten deze middelen wel beschikbaar zijn dan zijn vaak de eisen, voor het verkrijgen van de middelen zo hoog, dat de middelen niet te verkrijgen zijn voor de business developer.

7. Multidisciplinaire samenwerken: er moet een open aanpak worden gehanteerd bij projecten, mensen die nodig zijn vanwege hun kwaliteiten moeten gewoon deel kunnen nemen aan het project ongeacht de afdeling waar ze werken.

8. Lange termijn visie: organisaties moeten de successen van projecten meten op de lange termijn. Mocht de organisatie niet bereid zijn om voor een periode van 5-10 jaar te investeren in een project zonder daar in die periode de vruchten van te plukken dan hoeft zij het ook niet te proberen om een goed milieu te creëren voor Business Development.

9. Vrijwillige basis: het ondernemerschap zit niet in ieder persoon en men kan dus niet iemand dwingen om zich te schikken in de rol van business developer. Dit moet op vrijwillige basis gebeuren door het ondernemende type werknemer.

10. Beloning: de business developer dient op juiste wijze beloond te worden voor het werk. Er moeten brede prestatiedoelstellingen worden opgesteld en beloning op basis van het behalen hiervan. Aandelenopties zijn het meest aantrekkelijk voor de motivatie en toewijding van de business developer.

11. Sponsoren en experts: deze dienen zich te bevinden in de organisatie. Maar belangrijker is dat deze personen ook flexibel genoeg zijn om de doelen en richting van een project tussentijds te veranderen.

12. Steun van topmanagement: misschien wel de allerbelangrijkste is dat het topmanagement de activiteiten van business developers steunt. Hiervoor dient het management een lange termijn visie te hebben en middelen beschikbaar te stellen.

Deze karakteristieken en factoren zijn zeer interessant voor het management binnen organisaties die Business Development beter willen inzetten en ondersteunen. Het zijn echter ook stappen die te  maken hebben met een verandering in de bedrijfscultuur.

Uit: “Onderzoek naar de behoeftes van Business Developers”, J. Korten, 2013. Uitgevoerd in opdracht van het NIKOS (Nederlands Instituut voor Kennisintensief Ondernemerschap) van de Universiteit Twente, in samenwerking met de Vereniging Business Development Nederland (VBDN) en VentureLab Twente (VLT). 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>